img01

مرکز مشهد

وب سایت مرکز مشهد ، خراسان رضوی

img01

مرکز جهان علم

وب سایت مرکز جهان علم و پژوهش

img01

پروفایل زبان آموزی

حافظ

جهان علم

img01

مدیر موسسه

صفحه شخصی مدیر موسسات - آقای شهبازی

img01

مدیر آموزش

صفحه شخصی مدیر آموزش - آقای روشن ضمیر

img01

معاون آموزش

صفحه شخصی معاون آموزش - آقای ابارشی