Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهمسطح CES

کتاب های گروه نوجوانان از Cmbridge English schools به English in mind تغییر یافت. کتاب های اول، چاپ 1996 و کتاب های جدید چاپ 2010 می باشند. ویژگی های کتاب های جدید عبارتند از :

  • عناوین تخیلی و دلچسب که نوجوانان ا به خود جذب می کند.
  • کارهای نوشتاری و پروژه، نوجوانان را مستقل بار آورده و کاربرد عملی زبان را به آن ها نشان می دهد.
  • بخش Culture in mind  فرهنگ های مختلف کشورهای انگلیسی زبان را ارائه می کند.
  • تصاویر داستانی زبان انگلیسی امروزه را برای آن ها ملموس می نماید.
  • سایت اختصاصی کتاب ها امکانات فراوان در اختیار زبان آموزان قرار خواهد داد.

19 شهریور 1392