Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

کتاب های گروه نوجوانان از Cmbridge English schools به English in mind تغییر یافت. کتاب های اول، چاپ 1996 و کتاب های جدید چاپ 2010 می باشند. ویژگی های کتاب های جدید عبارتند از:

1- عناوین تخیلی و دلچسب که نوجوانان ا به خود جذب می کند.

2- کارهای نوشتاری و پروژه، نوجوانان را مستقل بار آورده و کاربرد عملی زبان را به آن ها نشان می دهد.

3- بخش Culture in mind  فرهنگ های مختلف کشورهای انگلیسی زبان را ارائه می کند.

4- تصاویر داستانی زبان انگلیسی امروزه را برای آن ها ملموس می نماید.

5- سایت اختصاصی کتاب ها امکانات فراوان در اختیار زبان آموزان قرار خواهد داد.

19 شهریور 1392