Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

LEC   کلاس

    درنظر گرفته شده استFCE-CAEبرای سطوح

در این کلاس که 10 جلسه می باشد، زبان آموزان در هر جلسه در معرفی فعالیتهای گوناگون از قبیل

   تماشای فیلم  *

  فراگیری لغت –اصطلاحات روزمره برای تقویت گفتاری  *

  خواندن روزنامه انگلیسی و آشنایی با اصطلاحات خاص  *

  TED Talk  *

 بحث آزاد  *

قرار می گیرند. لازم به ذکر است در طول 10 جلسه ، هر جلسه یک فعالیت خاص دارد

این کلاس برای زبان آموزان سطح پیشرفته که نیاز به فراگیری بیشتر در محیطی دوستانه دارند پیشنهاد می گردد

9 آبان 1396