Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

کتاب های گروه CES


سطح CES

کتاب های گروه نوجوانان از Cmbridge English schools به English in mind تغییر یافت. کتاب های اول، چاپ 1996 و کتاب های جدید چاپ 2010 می باشند. ویژگی های کتاب های جدید عبارتند از :

  • عناوین تخیلی و دلچسب که نوجوانان ا به خود جذب می کند.
  • کارهای نوشتاری و پروژه، نوجوانان را مستقل بار آورده و کاربرد عملی زبان را به آن ها نشان می دهد.
  • بخش Culture in mind  فرهنگ های مختلف کشورهای انگلیسی زبان را ارائه می کند.
  • تصاویر داستانی زبان انگلیسی امروزه را برای آن ها ملموس می نماید.
  • سایت اختصاصی کتاب ها امکانات فراوان در اختیار زبان آموزان قرار خواهد داد.

19 شهریور 1392