Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

درباره دوره FCE

دوره آمادگی آزمون بین المللی FCEیا First Certificate in English(CEFR Level B2)

FCEیا First Certificate in English، آزمونی برای اثبات توانایی افراد در انجام گفتگوها و نگارش های روزمرّه به زبان انگلیسی در سطح متوسط رو به بالا (upper-intermediate) است و قبولی در آن راه را برای تحصیل در دانشگاه های 34 کشور جهان و کار در بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و اقتصادی، آژانس ها وخطوط هوایی، شرکت های فعال و معتبر تولید نرم افزارها و سخت افزارهای کامپیوتری و ... آن کشورها هموار می سازد. این آزمون به طور متوسط 2 بار در هر ماه در سراسر جهان و ایران نیز برگزار می شود؛ به افرادی که موفق به کسب نمرات A، Bو Cدر آزمون FCEشوند، مدرکی از سوی دانشگاه کمبریج انگلستان اعطاء می گردد که تاریخ انقضاء نداشته و مادام العمر معتبر می باشد.
زبان آموزان علاقه مند به ادامه آموختن زبان انگلیسی در مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، پس از اتمام دوره های MICو COبا سطح زبانی متوسط و فراتر از متوسط وارد دوره FCEمی شوند؛ این دوره در 5 ترم برگزار می شود و طی آن زبان آموزان، ضمن ارتقاء دانش واژگان و گرامر زبان انگلیسی و تقویت مهارت های چهارگانه، نکات لازم جهت شرکت در آزمون بین المللی FCEرا می آموزند.
کتاب آموزشی این دوره شامل Ready for First از انتشارات MACMILLAN می باشند .

تعیین فیش آزمون مشاهده برنامه کلاسی

کتاب های بیشتر جهت تقویت بنیه علمی زبان آموزان در دورهFCE:

  • MacMillan Destination B2 (Grammar & Vocabulary) by Malcolm Mann & Steve Taylore-Knowles
  • Oxford Word Skills (Intermediate) by Ruth Gairns and Stuart Redman
  • Oxford Word Skills Idioms & Phrasal Verbs (Intermediate)
  • Longman Advanced Learners Grammar by Mark Foley & Diane Hall

حداقل نمره قبولی در ترم های پنج گانه دوره آمادگی آزمون بین المللی FCEدر مرکز آموزش زبان های خارجی حافظ، اخذ نمره 70 از 100 طبق جدول تقسیم نمرات به شرح ذیل می باشد:

جدول تقسیم بندی نمرات در  دوره FCE
Class Activity Quiz Panel Discussion Final Exam Total
20 20 20 40 100

 

19 مرداد 1393