Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

TOEFL iBT


اين آزمون دقيقا مشابه آزمون اصلي بوده و داوطلب مي تواند از طريق اين آزمون با محيط برنامه در آزمون اصلي و همچنين نمونه سوالات آزمون اصلي آشنا شود.

آزمونهای آزمایشی

بنابراین شرکت در آزمونها آزمایشی میتواندعلاوه بر شناسائی نقاط ضعف، امکان مشاوره و تحلیل نقاط ضعف و ارائه توصیه های مفید را فراهم آورد و یک قدم به موفقیت در آزمون اصلی نزدیک تر شوند.

کارنامه و گزارش تشریحی

امتیاز کسب شده در هر یک از چهار مهارت بطور جداگانه و مجموع امتیازات گزارش میشود. در این کارنامه سطح توانمندی متناظر با امتیازات برای هر یک از مهارتها و در مجموع امتیازات نیز تعیین و مشخص میشوند.

  • همه بخشهای آزمون تصحیح و نمره دهی میشوند
  • بخشWriting وSpeaking توسط اساتید گروه تافل تصحیح میگردد.
  • در یک جلسه مشاوره حضوری با اساتید راهکارهای رفع نقاط ضعف و تقویت مهارتهای مهم نشان داده میشوند.

28 مهر 1393