Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

فشرده دوم بهار(حضوری)

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
بهار 1402 «فشرده»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Base 171 رحمتی زهرا روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
Intro 100 فرزادنیا الیاس روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO Zero 101 نامشخص روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO Zero 102 براتی فرانک روزهای زوج
14:00-16:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO Zero 103 سالاری مجید روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO Zero 104 فرخنده محمدجواد روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO1 جدید 105 سالاری مجید روزهای فرد
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO1 جدید 106 رستگار هما روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO1 جدید 107 علایی شهراد روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO1 جدید 108 محمدیان سیدمحمد روزهای زوج
14:00-16:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO1 جدید 109 نامشخص روزهای فرد
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO1 جدید 110 فرزادنیا الیاس روزهای فرد
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO2 جدید 111 دهنوی مهرسا روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO2 جدید 112 علایی شهراد روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO2 جدید 113 اسماعیلی حمیدرضا روزهای فرد
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO2 جدید 114 حیدری مهتاب روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO2 جدید 115 براتی فرانک روزهای فرد
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO2 جدید 116 تیزابی امیرحسین روزهای زوج
16:00-18:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO2 جدید 117 رحیمی علی روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO3 جدید 118 علایی شهراد روزهای زوج
12:00-14:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO3 جدید 119 حسینی رضائیان سیده آتنا روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO3 جدید 120 آهنچی سجاد روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO3 جدید 121 آشوری علیرضا روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO3 جدید 122 دشتبانی معین روزهای فرد
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO3 جدید 123 سفری احسان روزهای فرد
14:00-16:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO4 جديد 124 سیدان سیدامیر روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO4 جديد 125 خالقی نوشین روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO4 جديد 126 براتی فرانک روزهای فرد
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO4 جديد 127 علایی شهراد روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO4 جديد 128 دهناد لادن روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO4 جديد 129 رحمتی زهرا روزهای فرد
12:00-14:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO5 جدید 130 بغیری علیرضا روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO5 جدید 131 سالاری مجید روزهای فرد
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO5 جدید 132 نامشخص روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO5 جدید 133 شاهین امیرحسین روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO5 جدید 134 ذوالفقاری امیر روزهای فرد
18:00-20:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO5 جدید 135 رستگار هما روزهای فرد
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO5 جدید 136 خسروی محمد روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO5 جدید 137 خسروی محمد روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO5 جدید 138 نامشخص روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO6 جدید 139 معتمدی فاطمه روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 جدید 140 براتی رویا روزهای فرد
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO6 جدید 141 سالاری مجید روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 جدید 142 باغیاری امیر روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO6 جدید 143 رستگار هما روزهای فرد
12:00-14:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO6 جدید 144 محمدیان سیدمحمد روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 جدید 145 خسروی محمد روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 plus 146 سیدی زهرا روزهای زوج
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 plus 147 دکتر مساوات سارا روزهای فرد
12:00-14:00
4,890,000 1402/02/24 جهان علم
CO6 plus 148 براتی فرانک روزهای زوج
16:00-18:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 plus 149 حسینی تکتم روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO6 plus 150 کیوان نیما روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO7 جدید 151 رستگار هما روزهای زوج
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO7 جدید 152 حیدری مهتاب روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO7 جدید 153 جمالی معین روزهای زوج
18:00-20:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO7 جدید 154 براتی رویا روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO7 جدید 155 نامشخص روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 // دخترانه
CO8 جدید 156 دشتبانی معین روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO8 جدید 157 اسماعیلی حمیدرضا روزهای زوج
14:30-16:30
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO8 جدید 158 سالاری مجید روزهای زوج
08:00-10:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO8 جدید 159 عباسی هادی روزهای زوج
20:10-22:10
4,890,000 1402/02/25 دخترانه
CO9 جديد 160 دکتر مساوات سارا روزهای زوج
14:00-16:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO9 جديد 161 حسینی تکتم روزهای زوج
10:00-12:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
CO9 جديد 162 براتی فرانک روزهای زوج
18:00-20:00
4,890,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 1 163 ابراهیم پور یلدا روزهای فرد
14:30-16:30
5,380,000 1402/02/24 جهان علم
Comp 1 164 حسینی تکتم روزهای زوج
12:00-14:00
5,380,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 1 165 صدوقی محمدجواد روزهای زوج
20:10-22:10
5,380,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 2 166 ابوالحسن زاده صادق روزهای زوج
14:30-16:30
5,380,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 2 167 ذوالفقاری امیر روزهای زوج
20:10-22:10
5,380,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 3 168 دکتر مساوات سارا روزهای فرد
14:30-16:30
5,380,000 1402/02/24 جهان علم
COMP 4 169 دکتر مساوات سارا روزهای زوج
12:00-14:00
5,380,000 1402/02/25 جهان علم
Comp 5 170 ابراهیمی زاده ابریشمی داود روزهای زوج
20:10-22:10
5,380,000 1402/02/25 جهان علم

 

6 خرداد 1397