Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

FCE,CAE,CPE - دخترانه(حضوری)

FCE

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
FCE 1 1147 نامشخص دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,790,000 1399/04/16 جهان علم
FCE 1 1148 یزدانفر ندا روزهای فرد
16:45-18:15
2,790,000 1399/04/15 دخترانه
FCE 2 1149 اسماعیلی حمیدرضا یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,790,000 1399/04/15 جهان علم
FCE 2 1150 شاهنده نینا روزهای فرد
16:45-18:15
2,790,000 1399/04/15 دخترانه
FCE 3 1151 طباطبایی سید مصطفی روزهای زوج
09:45-11:15
2,790,000 1399/04/14 جهان علم
FCE 3 1152 نامشخص روزهای زوج
16:45-18:15
2,790,000 1399/04/14 دخترانه
FCE 4 1153 دکتر مساوات سارا روزهای فرد
18:30-20:00
2,790,000 1399/04/15 جهان علم
FCE 4 1154 یونسی آرمین روزهای فرد
16:45-18:15
2,790,000 1399/04/15 دخترانه
FCE 5 1155 مرواریدی مسعود روزهای زوج
18:30-20:00
2,790,000 1399/04/14 جهان علم
FCE 5 1156 نامشخص روزهای زوج
18:30-20:00
2,790,000 1399/04/14 دخترانه

CAE

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
CAE 1 1157 مرواریدی مسعود یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,790,000 1399/04/15 جهان علم
CAE 1 1158 نامشخص روزهای زوج
16:45-18:15
2,790,000 1399/04/14 دخترانه
CAE 2 1159 طباطبایی سید مصطفی روزهای زوج
15:00-16:30
2,790,000 1399/04/14 جهان علم
CAE 4 1160 مبهوت محسن دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,790,000 1399/04/16 جهان علم

CPE

 

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
CPE1 1161 حسن زاده معین روزهای زوج
18:30-20:00
2,890,000 1399/04/14 جهان علم
‍CPE3 1162 نامشخص روزهای زوج
18:30-20:00
2,890,000 1399/04/14 جهان علم
CPE5 1163 یونسی آرمین روزهای فرد
18:30-20:00
2,890,000 1399/04/15 جهان علم

 

6 خرداد 1397