Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

CO-COMP - دخترانه

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
تابستان 1398 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Base 1128 اذرشاد حمید روزهای فرد
08:00-09:30
1,990,000 1398/04/16 جهان علم
Intro 1129 حاجی ابادی نرگس روزهای فرد
08:00-09:30
1,990,000 1398/04/11 جهان علم
Intro 1130 عباسی هادی دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
1,990,000 1398/04/13 جهان علم
Intro 1131 رادمهر فرزانه یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
1,990,000 1398/04/04 جهان علم
Intro 1132 نصیری زهرا روزهای فرد
15:00-16:30
1,990,000 1398/04/11 دخترانه
CO1 جدید 1133 نیک خصلت سیما روزهای زوج
09:45-11:15
2,290,000 1398/04/12 دخترانه
CO1 جدید 1134 نجوی ثانی انسیه یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/04 دخترانه
CO1 جدید 1135 رادمهر فرزانه دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO1 جدید 1136 براتی فرانک شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO1 جدید 1137 مهذب سید علیرضا یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO1 جدید 1138 عفت پناه جواد یکشنبه ،سه شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO1 جدید 1227 اسماعیلی حمیدرضا شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO2 جدید 1139 حاجی ابادی نرگس روزهای فرد
09:45-11:15
2,290,000 1398/04/11 جهان علم
CO2 جدید 1140 مهذب ندا دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO2 جدید 1141 سیدی زهرا یکشنبه ،سه شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO2 جدید 1142 دکتر اردلان سمانه یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/11 دخترانه
CO2 جدید 1143 عفت پناه جواد شنبه ،چهارشنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO2 جدید 1144 براتی فرانک دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/06 دخترانه
CO2 جدید 1228 اسماعیلی حمیدرضا شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO2 جدید 1231 براتی فرانک روزهای زوج
08:00-09:30
2,290,000 1398/04/12 جهان علم
CO3 جدید 1146 عباسی هادی دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO3 جدید 1147 نیک خصلت سیما روزهای زوج
08:00-09:30
2,290,000 1398/04/12 دخترانه
CO3 جدید 1148 براتی فرانک یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/04 دخترانه
CO3 جدید 1149 مرواریدی مسعود یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO3 جدید 1150 نامشخص دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/10 دخترانه
CO3 جدید 1151 کشمندی امید یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO3 جدید 1237 طباطبایی سید مصطفی یکشنبه ،سه شنبه ،
08:00-09:30 ، 08:00-09:30 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO4 جديد 1152 مرواریدی مسعود روزهای زوج
09:45-11:15
2,290,000 1398/04/12 جهان علم
CO4 جديد 1153 نجوی ثانی انسیه دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO4 جديد 1154 هاشم نیا محترم یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/04 دخترانه
CO4 جديد 1155 نامشخص دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/06 دخترانه
CO4 جديد 1156 طباطبایی سید مصطفی یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO4 جديد 1157 ازغدی نوید یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO4 جديد 1158 براتی فرانک شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO5 جدید 1159 کاظمی علی یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO5 جدید 1160 حشمتی هانیه روزهای زوج
08:00-09:30
2,290,000 1398/04/12 دخترانه
CO5 جدید 1161 خالقی شیما شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/05 دخترانه
CO5 جدید 1162 حکیمی غلامرضا یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO5 جدید 1163 طباطبایی سید مصطفی دوشنبه ،پنج شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO5 جدید 1164 مهذب سید علیرضا شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO5 جدید 1165 براتی فرانک دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/06 دخترانه
CO6 جدید 1166 براتی فرانک روزهای زوج
09:45-11:15
2,290,000 1398/04/12 جهان علم
CO6 جدید 1167 معاشرتی ابوالفضل شنبه ،چهارشنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
CO6 جدید 1168 دکتر مساوات سارا یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO6 جدید 1169 جواهری پوریا شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/05 دخترانه
CO6 جدید 1170 حقیقی زینب دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO7 جدید 1171 سالاری مجید یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO7 جدید 1172 حقیقی زینب دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/10 دخترانه
CO7 جدید 1173 خالقی شیما شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/08 دخترانه
CO7 جدید 1174 ازغدی نوید دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO7 جدید 1175 شایان فر مسعود یکشنبه ،سه شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO7 جدید 1176 شاهنده نینا روزهای زوج
09:45-11:15
2,290,000 1398/04/12 جهان علم
CO8 جدید 1177 طباطبایی سید مصطفی دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO8 جدید 1178 مهذب سید علیرضا یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO8 جدید 1179 ازغدی نوید یکشنبه ،سه شنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO8 جدید 1180 حقیقی زینب یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/04 جهان علم
CO8 جدید 1181 تیزابی امیرحسین دوشنبه ،پنج شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,290,000 1398/04/06 جهان علم
CO8 جدید 1182 براتی فرانک یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,290,000 1398/04/04 دخترانه
CO8 جدید 1238 معاشرتی ابوالفضل دوشنبه ،چهارشنبه ،
09:45-11:15 ، 09:45-11:15 ،
2,290,000 1398/04/05 جهان علم
Comp 1 1183 نجوی ثانی انسیه شنبه ،چهارشنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
Comp 1 1184 معاشرتی ابوالفضل یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/04 جهان علم
Comp 1 1185 اثنی عشری مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
Comp 1 1186 احمدی ریحانه روزهای زوج
15:00-16:30
2,490,000 1398/04/12 دخترانه
Comp 2 1187 طباطبایی سید مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
15:00-16:30 ، 15:00-16:30 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
Comp 2 1188 تیزابی امیرحسین یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/04 جهان علم
Comp 2 1189 جواهری پوریا شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/05 دخترانه
Comp 2 1190 ازغدی نوید دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/10 جهان علم
Comp 3 1191 طباطبایی سید مصطفی روزهای فرد
09:45-11:15
2,490,000 1398/04/11 جهان علم
Comp 3 1192 ازغدی نوید دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/06 جهان علم
Comp 3 1193 طباطبایی سید مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
COMP 4 1194 طباطبایی سید مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
COMP 4 1195 نجوی ثانی انسیه یکشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,490,000 1398/04/04 جهان علم
COMP 4 1196 عباسی هادی دوشنبه ،پنج شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/06 جهان علم
Comp 5 1197 تیزابی امیرحسین یکشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/04 جهان علم
Comp 5 1198 طباطبایی سید مصطفی دوشنبه ،پنج شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/06 جهان علم
Comp 5 1199 مرواریدی مسعود روزهای زوج
08:00-09:30
2,490,000 1398/04/12 جهان علم
COMP 6 1200 تیزابی امیرحسین دوشنبه ،چهارشنبه ،
09:45-11:15 ، 09:45-11:15 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
COMP 6 1201 نامشخص یکشنبه ،سه شنبه ،
16:45-18:15 ، 16:45-18:15 ،
2,490,000 1398/04/04 جهان علم
COMP 6 1202 اثنی عشری مصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,490,000 1398/04/05 جهان علم
COMP 6 1243 طباطبائی سیدمصطفی شنبه ،چهارشنبه ،
11:30-13:00 ، 11:30-13:00
2,490,000 1398/04/05 جهان علم

 

6 خرداد 1397