Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

CO-COMP - پسرانه-(حضوری)

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1399 «عادی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Base 1000 نامشخص روزهای زوج
15:00-16:30
2,390,000 1399/08/24 جهان علم
Intro 1001 براتی رویا روزهای زوج
15:00-16:30
2,390,000 1399/08/24 جهان علم
CO1 جدید 1002 سفری احسان روزهای فرد
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO1 جدید 1003 صدوقی محمدجواد روزهای زوج
20:10-21:40
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO2 جدید 1004 عبداله پور مهشید روزهای زوج
08:00-09:30
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO2 جدید 1005 دکتر مساوات سارا روزهای فرد
16:45-18:15
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO2 جدید 1006 اسماعیلی حمیدرضا یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه ،
20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ، 20:10-21:40 ،
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO2 جدید 1007 نامشخص روزهای زوج
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO3 جدید 1008 ملک زاده شکیبا روزهای فرد
20:10-21:40
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO3 جدید 1009 براتی فرانک روزهای زوج
18:30-20:00
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO3 جدید 1010 هدایتی پور مسعود روزهای فرد
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO4 جديد 1011 عبداله پور مهشید روزهای زوج
09:45-11:15
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO4 جديد 1012 براتی فرانک روزهای فرد
18:30-20:00
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO4 جديد 1013 سالاری نجمه روزهای زوج
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO5 جدید 1014 قوشخانه ئی سیدهانی روزهای فرد
20:10-21:40
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO5 جدید 1015 هاشمیان نگار روزهای زوج
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO6 جدید 1016 جاودانی نازگل روزهای زوج
16:45-18:15
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO6 جدید 1017 براتی فرانک روزهای فرد
15:00-16:30
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO7 جدید 1018 سالاری مجید روزهای فرد
09:45-11:15
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
CO7 جدید 1019 قوشخانه ئی سیدهانی روزهای زوج
20:10-21:40
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO7 جدید 1020 براتی فرانک روزهای زوج
16:45-18:15
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO8 جدید 1021 یزدانفر ندا روزهای زوج
18:30-20:00
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO8 جدید 1022 سفری احسان روزهای زوج
08:00-09:30
2,690,000 1399/08/24 جهان علم
CO9 جديد 1023 سفری احسان روزهای فرد
20:10-21:40
2,690,000 1399/08/25 جهان علم
Comp 1 1024 نامشخص روزهای فرد
18:30-20:00
2,890,000 1399/08/25 جهان علم
Comp 1 1025 نامشخص روزهای زوج
20:10-21:40
2,890,000 1399/08/24 جهان علم
Comp 2 1026 نامشخص روزهای زوج
09:45-11:15
2,890,000 1399/08/24 جهان علم
Comp 3 1027 سفری احسان روزهای زوج
09:45-11:15
2,890,000 1399/08/24 جهان علم
COMP 4 1049 اسماعیلی حمیدرضا یکشنبه ،دوشنبه ،سه شنبه ،
18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ، 18:30-20:00 ،
2,890,000 1399/08/25 جهان علم

 

6 خرداد 1397