Loading...

دسترسی سریع به لینک های مهم

KC ,CES ,MIC - دخترانه(مجازی)

KC(اول تا چهارم ابتدایی )

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1399 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Kc 1a 5099 نامشخص روزهای فرد
08:00-09:30
2,390,000 1399/07/10 مجازی
Kc 1a 5100 پهلوانی سیمین دخت روزهای زوج
18:30-20:00
2,390,000 1399/07/12 مجازی
Kc 1b 5101 عبداله پور مهشید روزهای زوج
15:00-16:30
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 1b 5128 نامشخص روزهای زوج
08:00-09:30
2,390,000 1399/07/14 مجازی
Kc 1c 5126 نامشخص روزهای زوج
09:45-11:15
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 2a 5103 نامشخص روزهای زوج
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/12 مجازی
Kc 2a 5129 نامشخص روزهای زوج
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/16 مجازی
Kc 2b 5104 نامشخص روزهای فرد
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/13 مجازی
Kc 2b 5105 غیور زینب روزهای زوج
18:30-20:00
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 2b 5130 نامشخص روزهای فرد
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/15 مجازی
Kc 2c 5106 نامشخص روزهای فرد
18:30-20:00
2,390,000 1399/07/13 مجازی
Kc 2c 5107 نجار کیمیا روزهای زوج
15:00-16:30
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 2d 5108 رضائیان لادن روزهای زوج
18:30-20:00
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 2d 5140 نامشخص روزهای فرد
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/15 مجازی
Kc 3a 5109 نامشخص روزهای فرد
15:00-16:30
2,390,000 1399/07/10 مجازی
Kc 3a 5131 نامشخص روزهای فرد
09:45-11:15
2,390,000 1399/07/15 مجازی
Kc 3b 5110 نیک نام مقدم اسیه روزهای زوج
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 3b 5111 عاقبتی حدیث روزهای فرد
15:00-16:30
2,390,000 1399/07/10 مجازی
KC.3c 5112 نامشخص روزهای زوج
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/12 مجازی
KC.3c 5132 نامشخص روزهای زوج
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/14 مجازی
KC.3d 5113 پهلوانی سیمین دخت روزهای فرد
09:45-11:15
2,390,000 1399/07/10 مجازی
Kc 4a 5114 رستمی فائزه روزهای فرد
18:30-20:00
2,390,000 1399/07/10 مجازی
Kc 4a 5133 نامشخص روزهای فرد
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/15 مجازی
Kc 4b 5115 رضائیان لادن روزهای زوج
15:00-16:30
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Kc 4b 5134 نامشخص روزهای زوج
08:00-09:30
2,390,000 1399/07/14 مجازی
KC.4C 5116 نامشخص روزهای فرد
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/10 مجازی
KC.4C 5135 نامشخص روزهای زوج
11:30-13:00
2,390,000 1399/07/14 مجازی

CES(پنجم تا هشتم )

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1399 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Pre - Starter 5079 نجار کیمیا روزهای زوج
16:45-18:15
2,450,000 1399/07/12 مجازی
Pre - Starter 5136 نامشخص روزهای فرد
08:00-09:30
2,450,000 1399/07/15 مجازی
pre-starter A 5080 نامشخص روزهای زوج
09:45-11:15
2,390,000 1399/07/09 مجازی
pre-starter B 5081 نامشخص روزهای فرد
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/10 مجازی
pre-starter C 5082 نژادعلی مرضیه روزهای زوج
16:45-18:15
2,390,000 1399/07/09 مجازی
Starter A 5083 حافظی نسرین روزهای زوج
15:00-16:30
2,490,000 1399/07/09 مجازی
Starter A 5084 غلامپور فریده روزهای فرد
08:00-09:30
2,490,000 1399/07/10 مجازی
Starter B 5085 نجار کیمیا روزهای زوج
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/09 مجازی
Starter C 5086 پهلوانی سیمین دخت روزهای زوج
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/12 مجازی
CES 1 5087 نیک نام مقدم اسیه روزهای فرد
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/10 مجازی
CES 1 5088 هاشم نیا محترم روزهای زوج
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/09 مجازی
CES 1 5137 نامشخص روزهای فرد
09:45-11:15
2,490,000 1399/07/15 مجازی
CES 2 5089 عاقبتی حدیث روزهای زوج
11:30-13:00
2,490,000 1399/07/09 مجازی
CES 2 5090 حیدری وحیده روزهای زوج
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/09 مجازی
CES 2 5091 سالاری نجمه روزهای فرد
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/10 مجازی
CES 3 5092 نامشخص روزهای فرد
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/10 مجازی
CES 3 5093 توحیدی فر فاطمه روزهای زوج
15:00-16:30
2,490,000 1399/07/09 مجازی
CES 3 5138 نامشخص روزهای فرد
11:30-13:00
2,490,000 1399/07/15 مجازی
CES 4 5094 نژادعلی مرضیه روزهای زوج
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/09 مجازی
CES 4 5095 موسوی فر زهرا روزهای فرد
08:00-09:30
2,490,000 1399/07/10 مجازی
CES 5 5096 خوشدل فهیمه روزهای فرد
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/13 مجازی
CES 5 5097 ابراهیم پور یلدا روزهای زوج
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/12 مجازی
CES 5 5139 نامشخص روزهای زوج
08:00-09:30
2,490,000 1399/07/16 مجازی
CES 6 5098 حافظی نسرین روزهای زوج
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/12 مجازی

MIC(نهم تا دوازدهم )

موسسه آموزشی حافظ و جهان علم برنامه کلاسی
پاییز 1399 «مجازی»
کد فرم : F-JH-21/03
شماره بازنگری : 01
سطح کد
کلاس
مدرس روزهای برگزاری شهریه کلاس
(ریال)
تاریخ شروع محل
تشکیل
Basics 1 5051 نامشخص روزهای فرد
15:00-16:30
2,490,000 1399/07/10 مجازی
Basics 2 5052 نامشخص روزهای زوج
08:00-09:30
2,490,000 1399/07/09 مجازی
SE.1 5053 حافظی نسرین روزهای زوج
18:30-20:00
2,490,000 1399/07/12 مجازی
SE.1 5054 غلامپور فریده روزهای فرد
09:45-11:15
2,490,000 1399/07/10 مجازی
SE.2 5055 توحیدی فر فاطمه روزهای زوج
16:45-18:15
2,490,000 1399/07/12 مجازی
SE.3 5056 حسینی محتشم ندا روزهای زوج
15:00-16:30
2,490,000 1399/07/09 مجازی
SP.1 5057 حشمتی هانیه روزهای فرد
16:45-18:15
2,590,000 1399/07/13 مجازی
SP.1 5058 نیک نام مقدم اسیه روزهای زوج
18:30-20:00
2,590,000 1399/07/12 مجازی
SP.2 5059 خوشدل فهیمه روزهای فرد
15:00-16:30
2,590,000 1399/07/10 مجازی
SP.2 5060 ابراهیم پور یلدا روزهای زوج
16:45-18:15
2,590,000 1399/07/12 مجازی
SP.2 5141 نامشخص روزهای زوج
11:30-13:00
2,590,000 1399/07/14 مجازی
SP.3 5061 رضائیان لادن روزهای زوج
16:45-18:15
2,590,000 1399/07/12 مجازی
SP.3 5062 حشمتی هانیه روزهای فرد
18:30-20:00
2,590,000 1399/07/13 مجازی
SP.3 5063 نامشخص روزهای زوج
09:45-11:15
2,590,000 1399/07/09 مجازی
SI 1 5064 حیدری وحیده روزهای زوج
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/09 مجازی
SI 1 5065 نیک نام مقدم اسیه روزهای فرد
16:45-18:15
2,690,000 1399/07/13 مجازی
SI.2 5066 شاهنده نینا روزهای فرد
16:45-18:15
2,690,000 1399/07/13 مجازی
SI.2 5067 حسینی محتشم ندا روزهای زوج
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/12 مجازی
SI.3 5068 ابراهیم پور یلدا روزهای فرد
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/10 مجازی
SI.3 5069 هاشم نیا محترم روزهای زوج
16:45-18:15
2,690,000 1399/07/12 مجازی
SI.4 5070 اثنی عشری مصطفی روزهای فرد
16:45-18:15
2,690,000 1399/07/10 مجازی
SI.4 5071 نامشخص روزهای زوج
09:45-11:15
2,690,000 1399/07/09 مجازی
MIC 12 5072 یونسی آرمین روزهای فرد
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/13 مجازی
MIC 13 5073 شاهنده نینا روزهای فرد
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/13 مجازی
MIC 14 5125 یونسی آرمین روزهای فرد
16:45-18:15
2,690,000 1399/07/12 مجازی
MIC 14 5127 نامشخص روزهای فرد
18:30-20:00
2,690,000 1399/07/16 مجازی

 

12 خرداد 1397